รายการโพย

ข้อมูลแสดงรายการโพยสมาชิกทั้งหมด
ลำดับ ประเภท เลขที่แทง ราคาแทง ราคาจ่าย เลขที่ออก ผลได้เสีย สถานะ
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800 61 2011/04/25
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750 61 2011/04/25
ลำดับ ประเภท เลขที่แทง ราคาแทง ราคาจ่าย เลขที่ออก ผลได้เสีย สถานะ

รายการโพยย้อนหลัง

ข้อมูลแสดงรายการโพยสมาชิกย้อนหลังทั้งหมด
ลำดับ ประเภท เลขที่แทง ราคาแทง ราคาจ่าย เลขที่ออก ผลได้เสีย สถานะ
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800 61 2011/04/25
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750 61 2011/04/25
ลำดับ ประเภท เลขที่แทง ราคาแทง ราคาจ่าย เลขที่ออก ผลได้เสีย สถานะ

รายการโพยยี่กี

ข้อมูลแสดงรายการโพยยี่กีสมาชิกทั้งหมด
ลำดับ ประเภท เลขที่แทง ราคาแทง ราคาจ่าย เลขที่ออก ผลได้เสีย สถานะ
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800 61 2011/04/25
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750 61 2011/04/25
ลำดับ ประเภท เลขที่แทง ราคาแทง ราคาจ่าย เลขที่ออก ผลได้เสีย สถานะ

รายการโพยยี่กีย้อนหลัง

ข้อมูลแสดงรายการโพยยี่กีย้อนหลังสมาชิกทั้งหมด
ลำดับ ประเภท เลขที่แทง ราคาแทง ราคาจ่าย เลขที่ออก ผลได้เสีย สถานะ
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800 61 2011/04/25
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750 61 2011/04/25
ลำดับ ประเภท เลขที่แทง ราคาแทง ราคาจ่าย เลขที่ออก ผลได้เสีย สถานะ