กล่องจดหมายขาเข้า

แสดงข้อความขาเข้าทั้งหมด
ลำดับ วันที่ส่ง ผู้ส่ง ข้อความ สถานะ กระทำ
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25
ลำดับ วันที่ส่ง ผู้ส่ง ข้อความ สถานะ กระทำ

กล่องจดหมายขาออก

แสดงข้อความขาออกทั้งหมด
ลำดับ วันที่ส่ง ผู้ส่ง ข้อความ สถานะ กระทำ
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25
ลำดับ วันที่ส่ง ผู้ส่ง ข้อความ สถานะ กระทำ